Miljö

Verksamhetens egenkontroll styrs genom rutiner inom företagets miljölednings-system enl. ISO14001. Företaget erhöll nytt miljötillstånd dec 2016. Samtliga villkor har bedömts som betydande miljö-aspekter och rutiner för kontroll och övervakning av dessa har upprättats. Efterlevnaden verifieras genom externa och interna revisioner. Bilaga vårt ISO 14001-Certifikat

Följande miljöaspekter stöds utav våra verksamhetsrutiner:

Följande miljöaspekter stöds utav våra verksamhetsrutiner:
• Utsläpp till mark
• Utsläpp till luft
• Utsläpp till vatten
• Buller
• Avfall
• Transporter
• Energi
• Nödläge

Vi har miljötillstånd med villkor som rör:

1. Tillverkning i överensstämmelse med allmänna villkoret i tillståndet
2. Utsläpp av kväveoxider vid förbränning av naturgas
3. Effektiv stoftavskiljning
4. Processluft skall renas i förbränningsanläggning
5. Förvaring av kemikalier och koncentrerade rengöringsmedel
6. Hantering av avfall
7. Begränsning av buller
8. Utsläpp av biologiskt syreförbrukande ämnen, COD och BOD7
9. Processavloppsvattnets nitrifikationshämning
10. Energi
11. Transport
12. Avvecklingsplan
13. Utredningsvillkor, 4 st
14. Prövovillkor, 2 st

Periodisk besiktning genomfördes juni 2018.

AB Stadex är ett aktiebolag i moderbolaget i nederländska Avebe. Koncernens policy är anpassad till lokala förhållanden.

Under början på 2017 uppdaterades företagets miljöpolicy till en integrerad QESH-policy. AB STADEX affärsidé är att tillverka förädlade stärkelseprodukter av hög kvalitet med så liten påverkan på miljön och förbrukning av naturresurser som möjligt.