Miljö

Verksamhetens egenkontroll styrs genom rutiner inom företagets miljölednings-system enl. ISO14001. Företaget erhöll nytt miljötillstånd dec 2016. Under våren 2020 utarbetades en ny modell för att bedöma betydande miljöaspekter. Efterlevnaden verifieras genom externa och interna revisioner. ISO 14001  

Följande miljöaspekter stöds utav våra verksamhetsrutiner:

Företaget införde under 2020 ett vidare tänk både Stadex miljöpåverkan ”innanför grindarna och utanför”. Införde även att tala om positiv miljöpåverkan, miljöpåverkan med ett livscykelperspektiv. Vidare talar vi om miljöaspekt, betydande miljöaspekt, miljöpåverkan, miljövillkor i miljötillstånd, strategiska miljömål i Avebe. Gradering för yttre miljö, vid nödläge eller av ekonomisk karaktär, kan finnas ett miljövillkor enligt miljötillstånd för aspekten. Global påverkan ger oss också bidrag att diskutera med våra leverantörer. Vi bedömer det finns en utveckling från miljömål till att tala om hållbara mål.

Företaget har två betydande miljöaspekter:

  • Förbrukning av naturresurs, med miljöpåverkan tex vattenförbrukning i produktionens tvättavdelning.
  • CO2-belastning, den ekologiska footprint, men miljöpåverkan val av energikälla.

Vi har miljötillstånd med villkor som rör:

1. Tillverkning i överensstämmelse med allmänna villkoret i tillståndet
2. Utsläpp av kväveoxider vid förbränning av naturgas
3. Effektiv stoftavskiljning
4. Processluft skall renas i förbränningsanläggning
5. Förvaring av kemikalier och koncentrerade rengöringsmedel
6. Hantering av avfall
7. Begränsning av buller
8. Utsläpp av biologiskt syreförbrukande ämnen, COD och BOD7
9. Processavloppsvattnets nitrifikationshämning
10. Energi
11. Transport
12. Avvecklingsplan
13. Utredningsvillkor, 4 st som rör avloppsvatten
14. Prövovillkor, 2 st

Periodisk besiktning genomfördes juni 2018. Nästa planeras till 2023.

Den 5 december presenterades utredningen till utredningsvillkoren U1 till U4 för representant Länsstyrelsen Skåne, VA syd och tillsynsansvarig Malmö stad. Rapport lämnades in till Länsstyrelsen Skåne, MPD i december 2018. I juni 2020 erhölls ett kompletteringsföreläggande från Länsstyrelsen Skåne som besvarade kort därpå utav företaget.

AB Stadex är ett aktiebolag i nederländska moderbolaget Avebe. Koncernens policy är anpassad till lokala förhållanden.

Under början på 2017 uppdaterades företagets miljöpolicy till en integrerad QES-policy. Kvalitet, miljö och säkerhet. Det finns en fristående arbetsmiljöpolicy.

AB Stadex QES-policy
AB STADEX affärsidé är att förädla från olika råvaror till unika stärkelseprodukter av hög kvalitet med så liten påverkan på miljön och förbrukning av naturresurser som möjligt.

Kvalitet/livsmedelsäkerhet, Miljö och Säkerhet är frågor av högsta prioritet för Stadex och skall alltid vägas in i företagets beslutsfattande. Omsorgen om människa och miljö har alltid företräde i företagets verksamhet. Stadex ledning bär det primära ansvaret för dessa frågor samtidigt som alla anställda har ett personligt ansvar. Viktigt för företaget är att skapa resurser och rutiner för ett underhåll, såväl förebyggande som akut, som syftar till att minimera risker i all vår verksamhet.
Viljan och förmågan att inom Stadex arbeta för en god inre och yttre miljö är viktiga faktorer i vår utveckling och på sikt en överlevnadsfråga för oss. Vårt mål är att inte utsätta våra egna medarbetare, människor i vår omgivning eller naturen för någon negativ miljöpåverkan. Strategiskt arbetar företaget för god kommunikation och öppenhet mot alla sina intressenter.
Stadex skall vara en effektiv och trivsam arbetsplats, där alla medarbetare skall känna sig trygga och säkra och inte utsättas för risker. Vi skall arbeta för att uppnå en skadefri arbetsplats. Vi är övertygade om att skador på arbets-platsen kan förebyggas genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljö-problem med ledstjärna att skapa en skadefri arbetsplats. Utbildning och kompetensutveckling är en viktig komponent i företagets förbättringsarbete.

Vi har ett aktivt arbete med livsmedelssäkerhet som en grund för att leverera stärkelseprodukter med hög kvalitet. Livsmedelssäkerhetsfaror ska vara identifierade, farobedömda och under kontroll. Detta arbete stöds genom att följa HACCP metodiken.
Vi skall i vårt arbete uppfylla den lagstiftning och andra intressenters krav som berör vår verksamhet samt arbeta för att ständigt förbättra vårt verksamhet samt arbeta för en ständig förbättring av vår miljöpåverkan.

Vi följer upp våra identifierade miljöaspekter med mål och handlingsplaner. Vi tar ansvar för den miljöpåverkan vi åstadkommer genom våra produkters hela livscykel. Vi ska förbättra företagets energiprestanda. Härigenom kan vi bidra till ett kretsloppssamhälle och en globalt hållbar utveckling.

Verksamhetssystemet skall genom återkommande kritisk granskning och omarbetning göras mer lättillgängligt och därmed underlätta och effektivisera processerna och uppfyllande av intressenters krav.
Effektiviteten i processerna skall mätas, mål upprättas och åtgärder vidtas för att uppnå dessa. Genom utbildning och kompetensutveckling skall vi gemensamt bidra till ständiga förbättringar i verksamheten. Genom återkommande granskning och revidering på ledningens genomgång skall QES-policyns lämplighet säkerställas.
Denna policy är grunden för allt QES-arbete vid AB STADEX och alla medarbetare och alla som arbetar på uppdrag av Stadex har den gemensamma uppgiften att se till att den förverkligas.

Malmö den 18 April 2017,
VD, AB STADEX